دندون پزشکی یکی از جاهلی دنیاس که ادم حس میکنه رو پل صراط وایستاده!

با نصف صورت بی حس در خدمتتونم، شامم باید بپزم تازه. بین قیمه و مرغوب گیر کردم و تنها معیار سنجشم تطبیق نوع فرایند طبخ و انطباقش با فرایند بی حسی و ساعات پس از اونه.

پ.ن: اصلاح میشه که اونی باید بپزم شام نیست، ناهار فرداست :|