نشسته بود رو بالکن، ابرای کومولوس که با خط افق و دریا یکی شده بودنو نگاه میکرد، حسین بنان گوش میداد و دستش به در بود...