و سوالیکه باهاش درگیرم:

من قدیما میومدم چی مینوشتم اینجا؟!