دچار افسردگی بعد از دفاع شدم فکر کنم...

خلاصه که

I gave you somthing, but you gave me nothing

...

دوستانم بالاخره تکلیفو معلوم کنن که اعدام مخالف حقوق جامعه

مدنی هست یا نیست؟

آتنا و ستایش که نمیشه سنگ ترازو بشن 

درد رو باید میزون کرد

کاهشش رو نیز هم

روشن بینی رو هم، هم!