یه شاعر ترک هست، به اسم Orhan Veli، و یکی از اشعارش اینه:


"زمانی بیا که..."

öyle bir zamanda gel ki; vazgeçmek mümkün olmasın.
ellerimde koparmaya çaıştığım zincirlerden kalma yara izleri,
yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun.
gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki; gören kör oldum sansın.
yanaklarım kurumuş olsun göz yaşlarımdan, dudaklarımsa çatlak çatlak.
öyle bir zamanda gel ki; vazgeçmek mümkün olmasın.
belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde.
hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi,
hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabaha.
hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun.
hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınamamış olsun beynimde.
hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde.
öyle bir zamanda gel ki; vazgeçmek mümkün olmasın.
sessizce ağladığım anları kimse çığlık çığlığa hıçkırıklara dönüştürememiş olsun.
ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun, gezinse bile.
dudaklarım senin adını söylerkenki gibi kıvrılmamış olsun hiç bi ad'a yeterince.
yerine koymaya çalıştığım her beden yok olup gitmiş olsun kumlar aktıkça tane tane.
unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım,
sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki;
yerçekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre.
öyle bir zamanda gel ki; vazgeçmek mümkün olmasın.


زمانی بیا که، تسلیم شدن ممکن نباشه

که زخمهایی بخاطر تلاش کردنم برای باز کردن زنجیرها بود، در حال التیام باشه

که توی چشمهام جوری تاریکی باشه، که همه فکر کنن کور شدم

که گونه هام از اشک خشک شده باشه...لب هام ترک برداشته باشه

زمانی بیا که، تسلیم شدن ممکن نباشه

شاید هزاران عشق تجربه کرده باشم، ولی هیچکدومش رو نبینم

هیچکدومش حس منو کامل نکنه

هیچکدومش نتونه شب رو به صبح برسونه

هیچکدومش خنده تورو یادم نیاره

هیچکدومش به زیبایی خیال تو توی ذهنم نباشه

هیچکدومش ردی توی بدنم نذاشته باشه

زمانی بیا که، تسلیم شدن ممکن نباشه

که کسی نتونه سکوتمو به هق هق گریه تبدیل کنه

که دستهام روی کسی ذوب نشه، حتی اگه سرگردان باشن

که لبهام وقتی اسم تورو میگه بسوزه

که هر فردی رو که بخوام جایگزین تو کنم، به غبار بپیونده و محو بشه

که فکر کنم تسلیم شدم، که دیگه دوستت ندارم

زمانی بیا که، هر قطره خونی که توی رگهام جاریه، خلاف جاذبه زمین حرکت کنه

زمانی بیا که، تسلیم شدن ممکن نباشه


پ.ن: من نه ترکم، نه ترکی بلدم، پیشاپیش و پساپس ترجمه رو ببخشایید. در حل انتقال مفهوم تلاش کردم