حرف نزدن دلهره‌ای بود، و حرف زدن و درست فهمیده نشدن دلهره‌ای دیگر...

ژان کریستف

"رومن رولان"