شمام وقتی جای خالی یه نفر براتون توی چشمه، میرین هی  پیامای متنی رد و بدل شدتونو میخونین؟