یک قهوه سر میز به یادت، قجری

یک عالمه بغض با کمی، در به دری

یاد تو نشسته، باز مهمان من است

مدیون منی دست به جیبت ببری!