بدترین نوع جهان‌بینی، جهان‌بینی از دید انسانهاییست که جهان 

را ندیده‌اند!...