این پست به هدف معدوم کردن پست قبل است و ارزش دیگری

ندارد!

پ.ن: بچه‌ها کامنت دادن نفهمیدیم چی نوشتی، و خب اگه یه نفر

گفته بود میگفتم ایراد از اونه، بیشتر از یه نفر گفتن، پس ایراد از

منه، لذا بیتّه گیتّه