پست معهود تو راهه. خیلی م طولانیه، لطفا آماده باشین که امشب بخونین و من گفت و گو کنم باهاتون!