فکر کنم دارم توی خواب اینارو مینویسم

شاید دلم یه متن خوب میخواست

یا یه چیزی که بعدتر بخونمش و به ثبت کردنش افتخار کنم

ولی خسته‌م اونقد که نمیتونم تعریف کنم 

مرسی باران برای تبریکت، شوکه بودم و‌هستم که چجوری یادت بود :) بهترینا برات دختر دوستداشتنی


و روز خودرا اینگونه آغاز کردیم