این آدمائن که شرایطو میسازن؟ یا شرایطن که آدمارو؟

وقتی هدف انجام کاری فقط یه نفر باشه و قضاوت و نگاه باقی آدما

مهم نباشه، حتی اگه انجام اون کار فاصله‌ها با خود واقعیت داشته

باشه...

و وقتی هدفی نباشه و انجام همون کار یه چیز دور از ذهن و غیر

ممکن به نظر برسه...

چی میگن به این دور؟

مرغ و تخم‌مرغ!...