مثلا یه دکمه بود، میزدی و هرچی که حست بود، توی فکرت بود، به حافظه مخاطب منتقل میشد

لازم نبود حرف بزنی، یا بنویسی

من یبار توی خواب تجربه ش کردم...