دقیقا چیزایی که فکر میکنی هیچوقت نمیشن

کارایی که فکر میکنی هیچوقت انجام نمیدی

تصمیمایی که فکر میکنی هیچوقت نمیگیری

جاهایی که فکر میکنی هیچوقت نمیری

آدمایی که فکر میکنی هیچوقت نمیبینی

و هر محال دیگه‌ای، دقیقا وسط چارت تعریف شده و چشم‌انداز اِن ساله دنیاست... غافل‌گیری...